Το σκυρόδεμα (ή beton) είναι παγκοσμίως κυρίαρχο και σε πολλές περιπτώσεις αναντικατάστατο δομικό υλικό ευρείας χρήσης. Παράγεται με ανάμειξη κατάλληλα μελετημένου μείγματος αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και χημικών προσθέτων, ενώ γίνονται έρευνες και προσπάθειες ώστε στο άμεσο μέλλον να μπορούν να ενσωματωθούν στην παραγωγή του και άλλα υλικά όπως τα βιομηχανικά απόβλητα (π.χ. τέφρα) ή υλικά από κατεδαφίσεις (ανακύκλωση). Το νωπό σκυρόδεμα είναι το πιο ευπαθές προϊόν ευρείας κατανάλωσης με μικρή διάρκεια ζωής μέχρι την εκφόρτωση και μορφοποίησή του στα καλούπια (

Δηλαδή: απαιτούνται τουλάχιστον 270 κιλά τσιμέντου για κάθε κυβικό οπλισμένου σκυροδέματος (και αντίστοιχα 300 κιλά τσιμέντου για το ανεπίχριστο σκυρόδεμα).

Η επιστημονική εξήγηση αυτού είναι ότι το τσιμέντο δημιουργεί αλκαλικό περιβάλλον γύρω από τον οπλισμό (σίδερα) και εμποδίζει την οξείδωσή του, άρα μεγαλώνει ο χρόνος ζωής του.
Εξίσου βασικός παράγοντας, είναι επίσης ο λόγος νερού/τσιμέντου ο οποίος θα πρέπει να είναι ελεγχόμενος, εξαρτάται από τις συνθήκες του έργου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος από 0,7 για το επιχρισμένο και 0,67 για το ανεπίχριστο. Αν δηλαδή, μία σύνθεση σκυροδέματος έχει 300 κιλά τσιμέντου, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει περισσότερο από 210 κιλά νερό (ν.τ= 0,70) ή 201 κιλά νερό αν πρόκειται να μην σοβατιστεί το συγκεκριμένο στοιχείο από σκυρόδεμα (ν/τ=0,67).
Στο παραθαλάσσιο περιβάλλον, σε κατασκευές από σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε αέρα με θαλάσσια άλατα που μεταφέρονται από τη θάλασσα, η ελάχιστη περιεκτικότητα του τσιμέντου είναι 330 κιλά και ο λόγος νερού / τσιμέντου 0,67.

Το σκυρόδεμα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97, χαρακτηρίζεται από την κατηγορία αντοχής ( C16/20, C20/25 κλπ), από την κατηγορία εργασιμότητας ( S1, S2 κλπ, δηλαδή πόσο «μαλακό» είναι), από το μέγιστο κόκκο (τι μέγεθος έχει το μεγαλύτερο χαλίκι μέσα στο σκυρόδεμα), καθώς και από το περιβάλλον στο οποίο τελικά θα είναι σε επαφή (κοντά σε θάλασσα, μέσα σε θάλασσα, θα σοβατιστεί ή όχι κλπ). Όλους αυτούς τους παράγοντες τους λαμβάνει υπόψη του ο μηχανικός που διενεργεί τη μελέτη του σπιτιού ή μιας κατασκευής γενικότερα και αναγράφει τις απατήσεις του υλικού (τι «μπετόν» δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί) επάνω στα σχέδια της μελέτης.
Στο οπλισμένο σκυρόδεμα ενδιαφέρει και η «ανθεκτικότητά» του, δηλαδή η αντοχή του στο χρόνο (διάρκεια ζωής), για την προστασία του οπλισμού από διάβρωση και τον περιορισμό της εναθράκωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων και με την ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου σε κάθε κυβικό μέτρο σκυροδέματος, η οποία δεν μπορεί να είναι κάτω από 270 κιλά (ή 300 κιλά εφόσον το σκυρόδεμα δεν καλυφθεί με επίχρισμα).

Δηλαδή: απαιτούνται τουλάχιστον 270 κιλά τσιμέντου για κάθε κυβικό οπλισμένου σκυροδέματος (και αντίστοιχα 300 κιλά τσιμέντου για το ανεπίχριστο σκυρόδεμα).

Η επιστημονική εξήγηση αυτού είναι ότι το τσιμέντο δημιουργεί αλκαλικό περιβάλλον γύρω από τον οπλισμό (σίδερα) και εμποδίζει την οξείδωσή του, άρα μεγαλώνει ο χρόνος ζωής του.
Εξίσου βασικός παράγοντας, είναι επίσης ο λόγος νερού/τσιμέντου ο οποίος θα πρέπει να είναι ελεγχόμενος, εξαρτάται από τις συνθήκες του έργου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος από 0,7 για το επιχρισμένο και 0,67 για το ανεπίχριστο. Αν δηλαδή, μία σύνθεση σκυροδέματος έχει 300 κιλά τσιμέντου, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει περισσότερο από 210 κιλά νερό (ν.τ= 0,70) ή 201 κιλά νερό αν πρόκειται να μην σοβατιστεί το συγκεκριμένο στοιχείο από σκυρόδεμα (ν/τ=0,67).
Στο παραθαλάσσιο περιβάλλον, σε κατασκευές από σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε αέρα με θαλάσσια άλατα που μεταφέρονται από τη θάλασσα, η ελάχιστη περιεκτικότητα του τσιμέντου είναι 330 κιλά και ο λόγος νερού / τσιμέντου 0,67.

1. Ελάχιστη περιεκτικότητα του τσιμέντου σύμφωνα με τις κατηγορίες στο περιβάλλον έκθεσης της κατασκευής
2. Χαμηλή περιεκτικότητα νερού με χαμηλό λόγο νερού προς τσιμέντου, σύμφωνα με τις κατηγορίες στο περιβάλλον έκθεσης της κατασκευής
3. Καλή συμπύκνωση
4. Καλή συντήρηση της κατασκευής
5. Σωστή επικάλυψη οπλισμού σύμφωνα με τις κατηγορίες στο περιβάλλον έκθεσης της κατασκευής
Για Σκυρόδεμα χωρίς ειδικές απαιτήσεις

 1. Κατηγορία Αντοχής
 2. Κατηγορία Κάθισης
 3. Ποσότητα (κυβικά)
 4. Χρήση υπερρευστοποιητή στο έργο
 5. Χρήση αντλίας (ναι ή όχι)
 6. Σκυροδετούμενα στοιχεία
 7. Έλεγχος σκυροδέματος στο έργο με δοκίμια (6 δοκίμια από 6 βαρέλες μέχρι 80 m3)
 8. Στοιχεία παραγγελοντος
Για Σκυρόδεμα ειδικών απαιτήσεων
 1. Κατηγορία αντοχής
 2. Κατηγορία Κάθισης
 3. Ποσότητα (κυβικά)
 4. Ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου
 5. Μέγιστος λόγος νερού / τσιμέντου
 6. Σκυροδετούμενα στοιχεία
 7. Χρήση υπερρευστοποιητή στο έργο
 8. Χρήση αντλίας (ναι ή όχι)
 9. Έλεγχος Σκυροδέματος στο έργο με δοκίμια (6 δοκίμια από 6 βαρέλες μέχρι 80 m3)
 10. Στοιχεία παραγγέλοντος
Για Σκυρόδεμα με σύνθεση του αγοραστή
 1. Οι αναλογίες Α΄ Υλων
 2. Σκυροδετούμενα στοιχεία
 3. Χρήση αντλίας (ναι ή όχι)
 4. Έλεγχος Σκυροδέματος στο έργο με δοκίμια (6 δοκίμια από 6 βαρέλες μέχρι 80 m3)
 5. Στοιχεία παραγγέλοντος
Αγοράζω από εταιρείες που έχουν καταγραφικό και παραγωγή με αυτοματισμό με Η/Υ και ζητάω αντίγραφο καταγραφικού παραγωγής.
Η λήψη δοκιμίων γίνεται αναλόγως της ημερήσιας ποσότητας σκυροδέματος ανά έργο.
– Έως 20 m3: 3 ή 6 δοκίμια
– 21 – 150 m3: 6 δοκίμια
– > 150 m3: 12 δοκίμια

1. Σε (2) στρώσεις με 25 χτυπήματα με ράβδο Φ. 16 mm και μήκους 60 cm.

Τα προφυλάσσω από ήλιο σκεπάζοντας τα με βρεγμένη λινάτσα και τα μεταφέρω εντός 20 – 32 ωρών σε αναγνωρισμένο εργαστήριο για την συντήρησή τους σε ειδικό θάλαμο (20οC +/- 2oC, σχετική υγρασία 95%). για τον έλεγχο της θλιπτικής αντοχής στις 28 ημέρες.
Προστίθεται η ποσότητα του υπερρευστοποιητικού στο αυτοκίνητο στην ενδεδειγμένη ποσότητα και τον κατάλληλο τύπο, σύμφωνα με τη μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος και κατόπιν αναμιγνύεται επί 3 – 5 λεπτά στις γρήγορες στροφές.
Τα δοκίμια λαμβάνονται μετά την προσθήκη του υπερρευστοποιητικού.
Απαγορεύεται η προσθήκη στεγανοποιητικού στο έργο.