Προϊόντα Σκυροδέματος πρόσθετων απαιτήσεων σε ανθεκτικότητα (DURABILITY) 
Για κάθε κατηγορία σκυροδέματος από τις ανωτέρω παράγονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση του έργου και το περιβάλλον έκθεσης:

1. Σκυρόδεμα χωρίς ειδικές απαιτήσεις επιχρισμένο
2. Σκυρόδεμα χωρίς ειδικές απαιτήσεις ανεπίχριστο
3. Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά
4. Σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας
5. Σκυρόδεμα μέσα σε νερό (όχι διαβρωτικό)
6. Σκυρόδεμα στη θάλασσα
7. Σκυρόδεμα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
8. Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε χημικές προσβολές

Σκυροδέματα ειδικών χρήσεων
1. Πασσάλων
2. Ινοπλισμένα
3. Εκτοξευόμενο (gunite-shotcrete)
4. Σκυρόδεμα πλήρωσης ορυγμάτων-τάφρων-κοιλοτήτων (GeoCrete C.L.S.M.)
5. Διαπερατό Σκυρόδεμα
6. Aυτοφερόμενο (gomaco)

Προϊόντα σκυροδέματος ανάλογα με το μέγιστο κόκκο αδρανών υλικών
1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ με αδρανή 0 / 4 mm
2. ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ με αδρανή 0/ 16 mm
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ με αδρανή 0 / 32 mm
Το ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΑΡΣΙΝΟΣ ξεχωρίζει για:
  • τη Σταθερότητα της Ποιότητας του Σκυροδέματος (που προκύπτει από τυπική απόκλιση)
  • την Αρτιότητα των Αδρανών Υλικών (που προκύπτει από την ποιότητα του πετρώματος του λατομείου ΛΑΡΣΙΝΟΣ)
  • την Αξιοπιστία του Εξοπλισμού (κινητού και σταθερού)
  • την Aρτια Εκπαίδευση του Προσωπικού Παραγωγής και Διακίνησης
  • τη Συνέπεια / Τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση
Όλα τα προϊόντα σκυροδέματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ υπόκεινται σε καθημερινούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντοχή τους στη φθορά του χρόνου αλλά και στις σεισμικές δονήσεις.