• Πιστοποίηση CE για τα Αδρανή Υλικά

  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας για την παραγωγή και διάθεση Έτοιμου Σκυροδέματος  και Αδρανών Υλικών κατά ISO 9001 : 2015

  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 : 2007

  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Οδικής  Ασφάλειας κατά ISO 39001 : 2012

  • Πιστοποίηση EFQM “Committed to Excellence” 2 stars

  • Πιστοποίηση EFQM “Recognised for Excellence” 3 stars