– Έναρξη λειτουργίας εργοταξίου στην περιοχή Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του έργου «ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», δυναμικότητας 120 m3/h
– Έναρξη λειτουργίας εργοταξίου στην περιοχή του Αιγίου, δυναμικότητας 120 m3/h