– Εκσυγχρονισμός του εργοταξίου Ετοίμου Σκυροδέματος στην Τρίπολη Αρκαδίας, αυξάνοντας τη δυναμικότητα του σε 130m3/ώρα
– Η Εταιρεία έλαβε την πιστοποίηση CE για τα αδρανή υλικά της που παράγονται στο λατομείο Γκα-Αθικίων
– Ίδρυση σύγχρονου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου αδρανών υλικών στο λατομείο Γκα-Αθικίων για την εκτέλεση των δοκιμών σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13139