-Εκσυγχρονισμός του εργοστασίου ετοίμου σκυροδέματος στο Κιάτο Κορινθίας
που ανέβασε τη δυναμικότητα σε 120m3/ώρα.
-Αναδοχή έργου ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
-Αναδοχή έργου Taekwondo