Εκσυγχρονισμός του εργοστασίου Ετοίμου Σκυροδέματος στο Δέλτα Κορινθίας και αύξηση δυναμικότητας σε 120 m3/ώρα.