Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του λατομείου Γκα-Αθικίων και αύξηση της δυναμικότητάς του σε 750 tn/ώρα.