Εκσυγχρονίζεται η μονάδα παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στο Δέλτα Κορίνθου με δυναμικότητα 50 m3/ώρα. Η δυναμικότητα του λατομείου στη θέση Γκα-Αθικίων Κορινθίας ανέρχεται σε 100 tn/ώρα.