Πιστοποίηση CE για τα Αδρανή Υλικά και ISO 9001:2008 για την παραγωγή Ετοίμου Σκυροδέματος

Η εξασφάλιση της Ποιότητας, αποτελεί βασικό στόχο και καθημερινή διαδικασία αφοσίωσης της ΛΑΡΣΙΝΟΣ, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Η Εταιρεία έχει αποκτήσει πιστοποίηση CE για τα αδρανή υλικά που παράγονται στο λατομείο της, στην περιοχή Γκα Αθικιών Κορινθίας και πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 για τον Σχεδιασμό, την Παραγωγή και τη Διάθεση Ετοίμου Σκυροδέματος.

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι το πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των δραστηριοτήτων και της ευθύνης όλης της οργάνωσης συνολικά, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις και απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γι’ αυτό και η ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. εγκατέστησε και πιστοποίησε Σύστημα για την Διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά τις επιταγές του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007 για τον Σχεδιασμό, Παραγωγή και Διάθεση Έτοιμου   Σκυροδέματος.